Vannbehandling

Vannbehandling

                                                                                                          Bildekilde: http://www.vvsforum.no

Vannbehandling i et varme eller kjølesystem kan være så mangt. Dette betyr alt i fra filtrering av væskestrømmer for å fange opp partikler og slam som ikke skal være der, til justering av vannverdier med henhold til pH verdier, kalk og forskjellige typer gasser. Vannbehandling er viktig for alle komponentene i et kjøle eller varmeanlegg. Dette være seg pumper, ventiler, vekslere og alle andre komponenter i systemet. Uten riktig vannbehandling vil systemet over tid gro igjen, korrodere og bli lite effektivt. Komponentene ute i anlegget vil også ta skade og levetiden vil bli redusert.

I de neste innleggene skal jeg ta for meg viktigheten av god vannbehandling og riktige vannkvaliteter. Riktige vannverdier er avgjørende for anleggets funksjonalitet, energieffektivitet og levetid. Personlig er jeg tilhenger av vannbehandling uten tilsetting av kjemikalier, og det er denne typen vannbehandling jeg kommer til å fokusere på her. Vi kan som et eksempel nevne en radiator i et varmeanlegg. Dersom vannet som går i gjennom denne ikke har gjennomgått noen form for vannbehandling, vil kalk og avleiringer etter hvert tette igjen rørgangene i radiatoren, og denne vil ikke kunne avgi varme til omgivelsene grunnet dårlig sirkulasjon. Er pH verdien feil vil det dessuten kunne ruste hull i den, siden væsken tærer på godset i radiatoren. Dette vil vi helst unngå. Ellers er det viktig med forskjellige typer grovfiltere som tar større partikler i anlegget. Disse gjør grovjobben men er langt i fra nok for å få et system med tilfredsstillenede vannkvaliteter.

Det som må være første prioritet i et varme eller kjøleanlegg er at det holder tett. Når anlegget er fylt opp, er det viktig å holde på det vannet man har i systemet. Påfylling av nytt, friskt vann medfører også tilførsel av bla. oksygen og nitrogen som er med på å tære på rørene. Man mister dessuten kontrollen på pH verdien i vannet. Med andre ord. Vannet i systemet skal være mest mulig ”dødt” Vannet fungerer kun som energitransportør og andre egenskaper som vannet har må fjernes etter beste evne. Derfor er et tett system uten vannforbruk avgjørende.

Share