Shuntventiler

Det finnes flere typer shuntventiler. En shuntventil er en innretning for trinnløs regulering av væskestrømmer. Den består av selve ventilen montert i væskekretsen, og en elektromotor for automatisk lukking og åpning av ventilen. Ventilen er enten to, tre eller fireveisstyrt. Dette betyr at den enten stopper væskestrømmen helt når den stenger, eller så kan den lede væskestrømmen i flere forskjellige retninger.

2 veis shuntventil
2 veis shuntventil
3 veis shuntventil
3 veis shuntventil
4 veis shuntventil

De vanligste bruksområdene for en shuntventil er som følger:

Fjernvarme og nærvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg

Energisentral

Energisentral

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg

Fjernvarmeanlegg

Et fjernvarmeanlegg består av to varmevekslere. En for romoppvarming og ventilasjonsvarme, og en for oppvarming av tappevann. Begge varmevekslerne er utstyrt med hver sin shuntventil. Shuntventilen er plassert på turrøret på primærsiden av varmeveksleren. Det som skjer er at dersom det er behov for å heve temperaturen på væsken i sekundærsiden (radiator, ventilasjon eller tappevannskurs), åpner shuntventilen og slipper igjennom væske som alltid er varmere enn behovet for varme på sekundær side. På denne måten varmes væsken på sekundærsiden av veksleren opp. Når ønsket temperatur er oppnådd begynner shuntventilen å stenge. Siden denne jobber trinnløst, vil den hele tiden regulere væskestrømmen på primær side på en slik måte at temperaturen på sekundær side holdes jevn.

Shuntventil for radiator og ventilasjonskurs. Primærside av fjernvarmeveksler

 

Shuntventil for varming av tappevann. Primærside tappevannsvekslerveksler
Prinsippskisse for en fjernvarmeveksler

I et fjernvarmeanlegg styres denne prosessen som regel etter en utekompensert temperaturkurve for radiator og ventilasjonskurs. En 20-80 kurve er den vanligste temperaturkurven. Dette betyr at ved + 20c utetemperatur vil systemet kalle på +20c i sekundærkursen. Denne temperaturen stiger linjert etter som utetemperaturen faller helt til den når – 20c. Da kaller sekundærsiden på +80c. Kurven er justererbar. Tappevannstemperaturen følger en flat kurve. Det betyr at settpunktet er fast og skal alltid ligge på minimum 65c grunnet fare for legionella.

Vanlig lineær fyringskurve i et fjernvarmeanlegg

Fyringskurvene samt en rekke andre parametere justeres og styres av regulatoren til fjernvarmeveksleren.

Standard fyringsautomat fra Hafslund varme av typen Siemens RVD 144

Det finnes regulatorer på markedet der du kan dele fyringskurven opp i flere punkter. (ikke lineær fyringskurve).  Dette gjør at du får en enda bedre regulering og kontroll på hvilken temperatur du vil ha i sekundærkursen ved en gitt utetemperatur.

Energisentral

I energisentralen har vi flere typer shuntventiler. Disse er montert i tilknytning til varme og kjølevekslere, samt i rørnettet for styring av væskestrømmen i forhold til forskjellige driftsenarier. Disse driftsenariene vil jeg komme nærmere inn på i senere innlegg.

Shuntventil for regulering og styring av væskeretning i Energisntralen

Ventilasjonsanlegg

I ventilasjonsanlegg brukes shuntventiler for regulering av pådrag til vannbårne varmebatterier og kjølebatterier. I eldre ventilasjonsanlegg er det også vanlig med glykolbaserte varmegjenvinnere. Pådraget her reguleres også av shuntventiler.

Shuntventil for regulering av væskemengde til et kjølebatteri i et ventilasjonsanlegg

Shuntventiler brukes også til VAV styring lengre ute i anlegget. Her benyttes de til regulering av luftmengden i rommet ut i fra gitte settpunkter for Co2 og temperatur i rommet. Dette kommer jeg tilbake til i et senere innlegg.

Shuntventil eller VAV spjeld for regulering av luftmengde.

Kilder:

http://takogventilasjon.no

http://www.arnebergli.no

http://rb.lokalguiden.no

http://hafslund.no

 

 

Share