Elysator elektrokjemisk vannbehandling

Elysator vannbehandler
Elysator vannbehandler

Elysator elektrokjemisk vannbehandler virker etter anode/katode prinsippet. man setter «inn» et offermetall som vil bli korrodert til fordel for resten av systemet. Denne bruken av såkalte offer anoder er ingen ny teknikk. Dette har vært i bruk på skip og stålkonstruksjoner over lang tid.

I motsetning til EnwaMatic sitt system for rensing av vann, er ikke elektrokjemisk vannbehandling patentert, og det er derfor flere leverandører på markedet av denne typen vannbehandling.

 

Elysator prinsippskisse
Elysator prinsippskisse

Bildet over viser en prinsippskisse av Elysator vannbehandlingssystemets plassering i varme eller kjøleanlegget. Vannbehandlingsanlegget benytter seg av delstrømsprinsippet. Dette betyr i praksis at en delstrøm av væsken i varme eller kjølekursen blir ledet vekk fra hovedkursen og inn i vannbehandlingsanlegget. Der blir den behandlet, for så å bli ledet ut i hovedkursen igjen. Mengden delstrøm  og størrelsen på vannbehandlingsanlegget, regnes ut  på bakgrunn av det totale volumet i varme eller kjøleanlegget. Vannstrømmen drives i gjennom vannbehandlingsanlegget ved hjelp av av diffreansetrykket på hovedpumpene til varme eller kjøleanlegget. Dette oppnår man ved å sette rør for uttak av vann som skal inn på vannbehandlingsanlegget på trykksiden av sirkulasjonspumpene. Returen fra vannbehandlingsanlegget ledes inn på sugesiden av sirkulasjonspumpene.

Fordeler ved bruk av Elysator vannbehandlingsanlegg:

–       Ingen kjemikalier

–       Ingen elektriske anslutninger

–       Forbedret vannkvalitet

–       Minimalt vedlikehold

–       Selvregulerende

–       Miljøvennlig

Det er også verdt å merke seg at et Elysator vannbehandlingsanlegg ikke krever noen elektrisk installasjon. Det er heller ingen filter som må renses i dette anlegget og det krever derfor minimalt med ettersyn og vedlikehold. En annen ting som er viktig å merke seg er at ved bruk av Elysator på et kjøleanlegg der kjølemediet er tilsatt frostvæske,(glykol ol.) må dette være av en type som ikke er tilsatt korrosjonshemmende midler.

Den kjemiske reaksjonen:

Magnesium løses i vann Mg+2H2O –>Mg(OH)+H2  Det produseres nå Magnesium- hydroksyd og hydrogen.

Hydrogen reagerer med oksygen og danner ”nytt” vann H2+1⁄2O2 –> H2O
 Total reaksjon
 Mg + 2H2O + 1/2O2 –> Mg(OH)2 +H2O

 

Hva skjer i en Elysator?

–       Gir en fullstendig korrosjonsbeskyttelse

–       Hever vannets pH Verdi

–       Forbruker oksygenet i anlegget

–       Ioniserer (likeretter) vannet

–       Utfelling av slam (tungmetaller, salter)

Hvordan:

–       Katodisk, anodisk beskyttelse

–       Utfelling av Mg Hydroksyd

–       Danner Hydrogen på katoden (rørnettet)

–       Ione transport

–       Økt pH, syklonfilter

pH

Vann med en pH verdi under 7 er surt. Vann med pH over 7 er basisk. I lukkede sirkulasjonsystemer ønsker man å holde en pH mellom 9 – 10. Dette for å forhindre korrosjon og utfelling av slampartikler i rørnettet.

Konduktivitet / Ledningsevne

Dette er et tall på vannets evne til å lede strøm. Rent vann leder som kjent ikke elektrisk strøm. Man kan si at korrosjonshastigheten er lavere jo mindre ledningsevnen er.

Jern / kobber

Innholdet av disse stoffene gir et inntrykk av anleggets tilstand. Lave verdier av nevnte stoffer er tegn på et bra anlegg.

Under kan du se en morsom liten film som forklarer hvordan et Elysator vannbehandlingsanlegg virker.

Kilde: http://www.elysator.com

 

 

Share